Værdiregelsæt for Knudsøskolen

Alle skoler er blevet pålagt at udarbejde et såkaldt værdiregelsæt, der er en oversigt over aktiviteter og adfærd som er med til at skabe trivsel for børn og voksne på Knudsøskolen.

På Knudsøskolen har skolebestyrelsen bedt børnene, personalet og forældrene om at pege på det som kan få dem til at trives i hverdagen.  Blandt de mange tilbagemeldinger har skolebestyrelsen valgt et udpluk som skolen vil arbejde med i hverdagen. En del af værdireglerne virker allerede i praksis i dag, andre skal vi have implementeret. Værdireglerne skal samlet være en god ramme om børns og voksnes trivsel i hverdagen.

Social trivsel

Med social trivsel mener vi trivsel mellem børnene og mellem børnene og de voksne:

Forældrene involverer sig i arrangementer og aktiviteter i klassen og på skolen.

Skole og forældre samarbejder om at etablerer rammer, der skaber tryghed og venskaber i klassen. F.eks. gennem legegrupper, spise-, sovegrupper og fødselsdage.

Forældre understøtter klassens sociale liv ved at lære hinanden at kende. F.eks. gennem forældrespisning, brunch og forældrekaffe.

Aktiviteter på tværs af klasser, som f.eks. venskabsklasser, udviklings uger, samling og traditioner samt skoleovertagelse.

Frikvartererne skal være et frirum, hvor børnene trygt kan lege og etablere venskaber. Det sker bl.a. gennem gårdvagtordning, legepatruljer og gode fysiske rammer.

Børnene skal blive bevidste om egen rolle i klassen, skal lære at se det gode i andre, lytte til hinanden og føre en samtale. F.eks. gennem værktøjer, som den gode stol, hestevognen, fortællekreds og klappe reglen.

Skolens voksne bruger den anerkendende tilgang, ved at børnene bliver set, taget alvorligt og lyttet til.

Børn får lov til leg uden voksenopsyn i et vist omfang.
(børn får lov til at lege inden for skolens område, uden altid at have eb voksen i deres nærhed)

Regelmæssig information om klassens trivsel og aktiviteter f.eks. i nyhedsbreve, samt information om skolens liv, f.eks. i et månedsbrev.

 

Trivsel i undervisningen

Med trivsel i undervisningen mener vi den motivation og trivsel som børnene kan opleve som et resultat af lærerens ledelse af klassen i forbindelse med undervisningen:

Børnene skal jævnligt have mulighed for at bruge kroppen aktivt i undervisningen.

Børnene skal have konstruktiv feedback i forbindelse med undervisningen.

Børnene kender eget standpunkt og egne mål i fagene.

Lærerne er til stede ved timens start for at undgå unødige konflikter i klassen.

Børnene er medbestemmende om klassens regler.

Lærerne påtager sig lederrollen i klassen.

Forældrene taler positivt om lærerne og deres undervisning i børnenes påhør.

Jævnlig information via forældreintra om klassens lektier og aktiviteter i undervisningen.

Børnene får ansvar i forbindelse med konkrete projekter.

Undervisningen flyttes jævnligt uden for.